ประกอบตู้ควบคุม CHEST 1 , 2

   
   

สถานที่ติดตั้งตู้ CHEST 1, 2

   
   

สถานที่ติดตั้งตัว MBT-2400 ที่ CHEST 1

   
   
   

สถานที่ติดตั้งตัว MBT-2400 ที่ CHEST 2

 
 

1,2,3,4,5