วีธีการปฏิบัติงานสอบเทียบ

Diiferential Pressure Transmitter


รายการอุปกรณ์
 
1.
Multimeter
2.
Digital Manometer
3.
Hand Pump
4.
Power Supply
   
รายละเอียดวิธีการ
 
1.
ตรวจสอบ Tag Number
2.
ติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบพื้นที่
3.
ตัดตอน อุปกรณ์ ออกจากระบบ
 
3.1 ปิด Input Process Block Valve
 
3.2 เปิด Balance Valve
 
3.3 ปลด Cable Signal
4.
ตัดตอนโดยการ Block Valve Input Transmitter ออกจาก Process Line
5.
ทำความสะอาด
6.
ต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องมือสอบเทียบทั้ง Input และ Output แล้วทำการเปิด Power Supply
7.
ป้อนสัญญาณเพิ่มขึ้นจาก 0 % ,25 %,50% ,75% ,100% ของ Span และ ลดสัญญาณลงจาก 100%,75%,50 %,25% และ 0%
8.
ตรวจค่าที่ได้จากข้อ 7 ถ้า
 
8.1 ถ้าค่าที่ได้จากข้อ 7 ถูกต้องตามเป้าหมาย ให้ข้ามไปทำข้อ 13
 
8.1 ถ้าค่าที่ได้จากข้อ 7 ไม่ถูกต้องตามเป้าหมาย ให้ทำในข้อ 9
9.
ป้อนสัญญาณ Input ที่ 0% ปรับ Zero ให้ Output Transmitter อ่านค่า 0%
10.
ป้อนสัญญาณ Input ที่ 0% ปรับ span ให้ Output Transmitter อ่านค่า 100%
11.
ทำซ้ำข้อ 9 และ 10 จนกระทั่ง Output Transmitter อ่านค่าได้ถูกต้อง
12.
ทำซ้ำในข้อ 7 แล้วทำการบันทึกค่า
13.
ตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วนำอุปกรณ์เข้าใช้งานในระบบ
14.
ติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบพื้นที่